AGENTURA PRO SESTRY
I témata odborných kurzů – popis kurzu
č. 1Nové trendy v ošetřovatelské péči o seniory (OK-01)
Kód kurzu: OK – 01
Cena: jeden účastník 250 Kč/den x 5, celkem 1250 Kč
Kapacita: minimálně 10 nebo po individuální domluvě
Registrován: ANO
Počet kreditů: 5

Popis kurzu
Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje účastníky kurzu s bio-psych-sociálními odlišnostmi klientů vyššího věku. Zaměřuje se na uspokojování potřeb klientů v oblasti primární, sekundární a terciární zdravotní péče. Poskytuje ucelené informace o specifikách ošetřovatelské péče o seniory.
   
První setkání Hlavní zásady péče o seniory, charakteristika životních období, mýty o stáří, teorie stárnutí, stárnutí jako proces, základní strategie komplexní péče o seniory 4xD
Druhé setkání Upevňování a ochrana zdraví, příprava na stáří, význam tělesné aktivity pro seniora, volnočasové aktivity, plánování
Třetí setkání Konkrétní úkoly sestry v geriatrickém ošetřovatelství, měřící techniky v ošetřovatelské péči o seniora, hodnocení úrovně sebepéče a soběstačnosti nemocného, rizika
Čtvrté setkání Potřeby a sexualita seniorů, dobrovolníci v péči o seniory

Páté setkání

Ošetřovatelský proces v péči o spánek a odpočinek, týrání seniorů – fyzické a psychické
   
   
č. 2 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka (OK - 02)
Kód kurzu: OK – 02
Cena: jeden účastník 250 Kč/den x 5, celkem 1250 Kč
Kapacita: minimálně 10 nebo po individuální domluvě
Registrován: ANO
Počet kreditů: 5

Popis kurzu
Kurz poskytuje informace o uspokojování bezprostředních potřeb člověka, pacienta/klienta, rodiny a komunity. Seznamuje účastníky s klasifikací lidských potřeb podle různých oborů a autorů. Zaměřuje se na reakce a projevy neuspokojených potřeb u osob zdravých, nemocných, handicapovaných a umírajících s důrazem na procvičování jednotlivých fází ošetřovatelského procesu. 
   
První setkání Hlavní trendy vývoje ošetřovatelství, ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů, výhody pro pacienta, pro sestru
Druhé setkání Složky ošetřovatelského procesu, 1. fáze – Posuzování, význam posuzování, typy a prameny údajů, metody shromažďování informací
Třetí setkání 2. fáze – Ošetřovatelská diagnostika, definice ošetřovatelské diagnózy, rozdíl mezi ošetřovatelskou a lékařskou diagnózou, klasifikační systémy
Čtvrté setkání 3. fáze – Plánování ošetřovatelské péče, 4. fáze realizace péče podle plánu, 5. fáze vyhodnocení výsledků péče

Páté setkání

Lidské potřeby, Dokumentace ošetřovatelské péče, Modelové situace, case managament 
   
   
č. 3 Teoretické aspekty ošetřovatelství (OK – 03)
Kód kurzu: OK – 03
Cena: jeden účastník 250 Kč/den x 5, celkem 1250 Kč
Kapacita: minimálně 10 nebo po individuální domluvě
Registrován: ANO
Počet kreditů: 5

Popis kurzu
Kurz je koncipován jako teoretický. Systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií. Seznamuje se širokou dimenzí ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity. S hlavními úkoly a funkcemi ošetřovatelství ve společnosti a se současnými trendy progresivního vývoje, jenž souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnického systému a se zajišťováním kvality péče o zdraví populace. Součást kurzu je práce s dokumentací podle jednotlivých ošetřovatelských modelů.
   
První setkání Ošetřovatelství jako vědní disciplína, definice, vývoj, obory a metodologie, holismus jako filozofie ošetřovatelství, humanizace péče
Druhé setkání Vývoj ošetřovatelství, zdraví a ošetřovatelství, cíle nové koncepce ošetřovatelství v ČR, profesní organizace
Třetí setkání Koncepční modely a teorie v ošetřovatelství
Čtvrté setkání Dokumentace ošetřovatelské péče a měřící techniky v ošetřovatelství

Páté setkání

Regulační systém ošetřovatelské praxe, registrace sester, profesní vzdělávání
   
   
č. 4 Komunikace v ošetřovatelství  (OK – 04)
Kód kurzu: OK – 04
Cena: jeden účastník 250 Kč/den x 5, celkem 1250 Kč
Kapacita: minimálně 10 nebo po individuální domluvě
Registrován: ANO
Počet kreditů: 5

Popis kurzu
Kurz poskytuje teoretický základ pro nácvik praktických komunikačních dovedností a jejich využití v praxi. Umožňuje nácvik, prožití a zdokonalení. Účastníci kurzu se seznámí se základní terminologií a jejím definováním v komunikaci. Kurz zdůrazňuje význam komunikace při poskytování péče a seznamuje s možností použití dovedností pro terapeutickou komunikaci. Popisuje komunikační proces od prvního kontaktu, navazování vztahu až po zpětnou vazbu. Účastníci kurzu jsou zapojení do praktického nácviku v rámci modelových situací a her, které následně analyzují. Analýza se týká obsahu, způsobu a také pocitového prožívání a pochopení situace. Kurz využívá situací – kazuistik z reálného života a praxe účastníků.
   
První setkání Komunikace, komunikační proces, využití pro ošetřovatelskou praxi
Druhé setkání Neverbální komunikace – proxemika, haptika, kinezika, gestika, mimika, význam očního kontaktu, problémové situace, zásady využití ve zdravotnické praxi
Třetí setkání Verbální komunikace, komunikační kanály, obsah, paralingvistika, zásady vedení rozhovoru, využití v ošetřovatelské praxi
Čtvrté setkání Evaluace a devalvace v sociální oblasti, empatie, zásady získání ke spolupráci, rétorické dovednosti – s klientem, rodinou, skupinou, v rámci intra a interpersonálních vztahů

Páté setkání

Komunikace s chronicky a nevyléčitelně nemocným, komunikace a handicapovaným klientem
   
   
č. 5 Problémové situace v péči o seniory (OK – 05)
Kód kurzu: OK – 05
Cena: jeden účastník 250 Kč/den x 5, celkem 1250 Kč
Kapacita: minimálně 10
Registrován: ANO
Počet kreditů: 5

Popis kurzu
Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Mapuje nové pojetí práce s klientem v zařízeních sociální péče nebo s pacienty ve zdravotnických zařízeních. Poskytuje ucelené informace o nové cestě – o větší autonomii klientů. Která klade velké nároky na pomáhající profese, upřednostňuje nedirektivní, otevřený přístup ke klientům.
   
První setkání Změny ve stáří, projevy stáří, potřeby seniora
Druhé setkání Komunikace se seniorem, komunikační bariéry, problematické situace a jejich možné řešení
Třetí setkání Problematické chování na podkladě organických poruch ve stáří, Imobilizace
Čtvrté setkání Zátěž pracovníků v přímé péči, syndrom vyhoření

Páté setkání

Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s demencí
   
   
č. 6 Primární zdravotní péče a prevence (OK – 06)
Kód kurzu: OK – 06
Cena: jeden účastník 250 Kč/den x 5, celkem 1250 Kč
Kapacita: minimálně 10 nebo po individuální domluvě
Registrován: ANO
Počet kreditů: 5

Popis kurzu
Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický celek, umožňuje získat vědomosti i dovednosti v ošetřovatelské péči v rámci primární péče se zaměřením na komunitu. Poskytuje ucelené informace o edukační činnosti sestry, managamentu komunitní a domácí péče.
   
První setkání Primární zdravotní péče a prevence ve světě a v ČR, funkce sester ve společnosti, Světová zdravotnická organizace
Druhé setkání Cíle nové koncepce ošetřovatelství, osobnost lékaře a zdravotní sestry, požadavky z hlediska kvalifikace
Třetí setkání Komunitní ošetřovatelství, Home care – management, ošetřovatelská péče, Rodinní příslušníci a blízcí klienta v domácí péči
Čtvrté setkání Edukační proces, faktory ovlivňující pedagogické působení na klienta/pacienta

Páté setkání

Nemoc jako náročná životní situace, specifické psychologické problémy žen jako pacientek, Zásady preventivní péče